Διαδικασία διαγραφής φοιτητών

Άτομα που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση διαγραφής (μορφή doc), η οποία θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, και να την αποστείλουν σε φάκελο υπόψη της Γραμματείας του Τμήματος, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Γραμματεία
(Παλαιό Μουσικό Σχολείο, Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς)
Σεφέρη 2,
30100, Αγρίνιο

Στο φάκελο θα πρέπει επιπλέον να περιέχονται:

  1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. πρωτότυπη ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ)
  3. κάρτα σίτισης
  4. κάρτα βιβλιοθήκης

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω, είναι απαραίτητη η υποβολή υπογεραγραμμένου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης όπου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

  • Δεν έχω στην κατοχή μου Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, λόγω:………………
  • Δεν μου έχει χορηγηθεί από το Τμήμα κάρτα σίτισης και κάρτα βιβλιοθήκης.
  • Δεν έχω καμία εκκρεμότητα με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών ούτε με το ηλεκτρονικό σύστημα Εύδοξος.

Τα ανωτέρω έγγραφα να φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή των αιτούντων.

Το αποφοιτήριο αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση διαγραφής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content