Έγκριση Οριστικών αποτελεσμάτων για το Γνωστικό Αντικείμενο 1: Προϊστορική Αρχαιολογία σχετικά με την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024) – Αριθμ. 191/04.01.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Οριστικά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Τίτλος Θέματος:

Έγκριση Οριστικών αποτελεσμάτων για το Γνωστικό Αντικείμενο 1: Προϊστορική Αρχαιολογία σχετικά με την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024) – Αριθμ. 191/04.01.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Οριστικά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

 

Κείμενο:

Σε συνέχεια απόφασης της αριθμ. 912/25.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, σχετικά με την αριθμ. 191/04.01.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας για την ανάθεση μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Γνωστικό Αντικείμενο 1: Προϊστορική Αρχαιολογία, στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται α) η απόφαση επί της ένστασης που υποβλήθηκε στο Γνωστικό Αντικείμενο 1: Προϊστορική Αρχαιολογία και β) η απόφαση επί των οριστικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (Απόσπασμα Πρακτικού_912_25.04.2024_Ένσταση Γ.Α. 1_Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας_9ΘΓΞ469Β7Θ-ΤΓΘ.pdf)

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Απόσπασμα Πρακτικού 912_25.04.2024_Οριστικά Αποτελέσματα Γ.Α. 1_Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας_ΨΡΞΠ469Β7Θ-ΕΑΑ.pdf)

 

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 30.04.2024

Skip to content