λεπτομέρειες

Περιγραφή

Αλγόριθμος σημαίνει ακολουθία μη αμφίλογων (δηλ., καλά ορισμένων) βημάτων για επίλυση προβλημάτων. Ο όρος αλγόριθμος προέρχεται από το όνομα του πέρση μαθηματικού Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (al-Khwarizmi >> Algorithms = Αλγόριθμοι) ως αναγνώριση του έργου του κατά τον 9ο αιώνα μ.Χ. να συγκεντρώσει σε βιβλίο, διευκολύνοντας τη διάδοσή τους, βασικές μεθόδους για άθροιση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση αριθμών ακόμα και για τον υπολογισμό τετραγωνικών ριζών και ψηφίων του π που ήταν ακριβείς, μηχανικές, αποδοτικές και ορθές.

Στην περιοχή της σύγχρονης ιστορίας-αρχαιολογίας, η αποδοτική, ακριβής και εύκολη επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και πληροφορίας διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο. Για το σκοπό αυτό, με δεδομένη πλέον την ύπαρξη και ανάπτυξη του Διαδικτύου, απαιτούνται μέθοδοι (δηλ., αλγόριθμοι) για οργάνωση, αναπαραγωγή, γρήγορη και αποδοτική ανάκτηση των δεδομένων αυτών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζουμε βασικές μεθόδους δηλ., αλγόριθμους, για αναζήτηση, επεξεργασία, μετάδοση και αποθήκευση δεδομένων με χρήση υπολογιστών και αξιοποίηση του Διαδικτύου.

Το μάθημα συνεισφέρει στην εξοικείωση με τον «υπολογιστικό τρόπο σκέψης» (computational thinking) και στη δημιουργία του αναγκαίου υποβάθρου για αξιοποίηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων από την περιοχή της επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών στη μελέτη ζητημάτων στο πεδίο της σύγχρονης ιστορίας-αρχαιολογίας.

Υλικό για μελέτη

Διαλέξεις

Πώς εξετάζεται το μάθημα

Αξιολόγηση

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από δύο ενδιάμεσες εξετάσεις και την τελική εξέταση.

Ομάδα ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Mailing list


Παρακαλώ για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας.