λεπτομέρειες

Περιγραφή

Ο όρος λογική αναφέρεται στην παραγωγή και διαχείριση προτάσεων, δηλαδή δηλωτικών φράσεων που μπορεί να είναι είτε αληθείς είτε ψευδείς. Η λογική αποτελεί τη βάση του μαθηματικού και του αυτοματοποιημένου συλλογισμού και, αρχικά, αναπτύχθηκε με συστηματικό τρόπο από τον Αριστοτέλη πριν περίπου 2.500 χρόνια.

Ο όρος υπολογισμός (computation) αναφέρεται σε οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών, από την ανθρώπινη σκέψη μέχρι απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς (calculation). Ο υπολογισμός είναι διαδικασία που ακολουθεί κάποιο καλά ορισμένο μοντέλο και μπορεί να εκφραστεί με έναν αλγόριθμο. Στη θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών, ο υπολογισμός αποτελεί βασική έννοια για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει με υπολογιστικό τρόπο.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζουμε βασικές λογικές πράξεις και στοιχεία προτασιακού λογισμού, μεθόδους αποδείξεων και στρατηγική, τρόπους κατηγοριοποίησης προβλημάτων σε εύκολα και δύσκολα με βάση την υπολογιστική τους δυσκολία, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά δημοφιλή προβλήματα που είναι υπολογιστικά δύσκολα (π.χ., χρονοπρογραμματισμός, κάλυψη συνόλων, χρωματισμός κτλ) καθώς και μεθόδους για την κατά προσέγγιση επίλυσή τους.

Το μάθημα συνεισφέρει στην εξοικείωση με τον «υπολογιστικό τρόπο σκέψης» (computational thinking) και στη δημιουργία του αναγκαίου υποβάθρου για αξιοποίηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων από την περιοχή της επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών στη μελέτη ζητημάτων στο πεδίο της σύγχρονης ιστορίας-αρχαιολογίας.

Υλικό για μελέτη

Διαλέξεις

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Γραμματικές [Διαφάνειες]

Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Πεπερασμένα αυτόματα [Διαφάνειες]

Μοντελοποίηση υπολογισμού: Κανονικές εκφράσεις [Διαφάνειες]

Το πρόβλημα της Δίκαιης Κατανομής (Fair Division) [Διαφάνειες]

Το πρόβλημα του Σταθερού Γάμου (The Stable Marriage Problem) [Διαφάνειες]

Πώς εξετάζεται το μάθημα

Αξιολόγηση

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από δύο ενδιάμεσες εξετάσεις και την τελική εξέταση.

Ομάδα ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Mailing list


Παρακαλώ για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας.