Σχεδιασμός και οργάνωση μουσειακών εκθέσεων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Σχεδιασμός και οργάνωση μουσειακών εκθέσεων

EAR505 Σχεδιασμός και οργάνωση μουσειακών εκθέσεων

Διδάσκουσα: Καλή Τζώρτζη

Το μάθημα ενσωματώνει και διευρύνει τις βασικές αποκτηθείσες γνώσεις στο πεδίο της μουσειολογίας, με στόχο αφενός τη θεωρητική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μουσεία παρουσιάζουν τις συλλογές τους για να δημιουργήσουν διαφορετικά είδη εμπειρίας, και αφετέρου την πρακτική γνώση σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης εκθέσεων οι οποίες εμπλέκουν τους επισκέπτες τους. Αναλυτικότερα, το μάθημα πραγματεύεται ειδικά θεωρητικά ζητήματα – όπως, η πολυδιάστατη έννοια της επικοινωνίας στο μουσείο, τα αντικείμενα ως φορείς νοημάτων, η έκθεση ως αναπαράσταση, η ερμηνεία των μουσειακών εκθεμάτων• παράλληλα εξετάζει διαχρονικά την εξέλιξη των εκθεσιακών πρακτικών και της αρχιτεκτονικής των μουσείων. Τα παραπάνω παρέχουν το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση και κριτική προσέγγιση απέναντι σε βασικά ζητήματα στη σύγχρονη μουσειακή πρακτική, όπως: ερμηνευτικές προσεγγίσεις και ερμηνευτικός σχεδιασμός, σχέση νοηματικού (μουσειολογικού) και χωρικού (μουσειογραφικού) σχεδιασμού, επιλογή και χρήση διαφόρων ερμηνευτικών μέσων, συγγραφή εκθεσιακών κειμένων. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα μουσειολογικών μελετών σύγχρονων μουσείων για την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές σύνταξής τους.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content