Υλικός Πολιτισμός-Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Υλικός Πολιτισμός-Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

EIS706 Υλικός Πολιτισμός-Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

Διδάσκουσα: Κλειώ Γκουγκουλή

Στο μάθημα αναλύονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού από τις κοινωνικές επιστήμες, με έμφαση στην κοινωνική ανθρωπολογία και τη λαογραφία, από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διερεύνηση των τρόπων που συνδέεται ο υλικός πολιτισμός με την παραγωγή, αναπαραγωγή και αμφισβήτηση των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας στο πλαίσιο μαρξιστικών, δομιστικών, μεταδομιστικών και φαινομενολογικών θεωριών, όπως έχουν εφαρμοστεί σε εθνογραφικές προσεγγίσεις των μουσείων, του χώρου, του τοπίου, της κατοικίας, της τεχνολογίας και της κατανάλωσης. Αναλύονται μέθοδοι προσέγγισης των σύγχρονων εμπορευμάτων ως πολιτισμικών προϊόντων (πολυτοπική εθνογραφία και πολιτισμική βιογραφία αντικειμένων) στο πλαίσιο θεωριών για την παγκοσμιοποίηση.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ποικίλων τρόπων που ο υλικός κόσμος συνδέεται με τους ανθρώπους και η ανάδειξη της συμμετοχής των αντικειμένων στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων, αξιών και ταυτοτήτων. Το μάθημα επιπλέον στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με την τεκμηρίωση και κριτική θεώρηση εθνογραφικών μουσειακών συλλογών και εκθέσεων.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content