Δαμάσκος Δημήτρης

Καθηγητής - Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Σπουδές

 • Πτυχίο από το Tμήμα Aρχαιολογίας και Iστορίας της Tέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1990
 • Διδακτορικό δίπλωμα από το Eλεύθερο Πανεπιστήμιο του Bερολίνου (Freie Universitat Berlin). Τίτλος διατριβής: Untersuchungen zu hellenistischen Kultbildern (Έρευνες στα ελληνιστικά λατρευτικά αγάλματα), 1997
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Kλασική Aρχαιολογία

Amphipolis Project

Ανασκαφή στην Ακρόπολη της Αμφίπολης. Ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

http://amphipolisproject.org/

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι

 • Untersuchungen zu hellenistischen Kultbildern (Franz Steiner Verlag Stuttgart 1999, ISBN: 3-515-07413-9)
 • Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας. Τόμος Α’ (Δημοσιεύματα Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών σπουδών αρ. 15, Θεσσαλονίκη 2013, ISBN: 978-960-9726-04-7).
 • D. Damaskos – D. Plantzos (eds), A Singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in Twentieth-Century Greece Mouseio Benaki, 3rd Suppl. (Athens 2008, ISSN: 1109-4109, ISBN: 978-960-8347-96-0). Ολόκληρος ο τόμος ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/benaki/issue/view/1101/showToc
 • Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Π. Καραναστάση – Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας (Θεσσαλονίκη 2012, ISBN: 978-960-12-2084-0)
 • Π. Καραναστάση – Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές. Διεθνές συνέδριο, Ρέθυμνο 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 (Θεσσαλονίκη 2018, ISBN: 978-960-12-2414-5)
 • Δ. Δαμάσκος – Π. Καραναστάση – Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου (επιμ.), Πλαστική στη ρωμαϊκή Ελλάδα: νέα ευρήματα και νέες έρευνες. Διεθνές συνέδριο, Αθήνα, 12-14 Δεκεμβρίου 2019 (Θεσσαλονίκη 2022, ISBN: 978-960-12-2000-0)

Πρόσφατα άρθρα

 • The Sculpture of Macedonia, στο: O. Palagia (επιμ.), Handbook of Greek Sculpture (Berlin – New York 2019) 503-535
 • Ο Κούρος της Ευρωπού Κιλκίς. Συμβολή στη μελέτη της υστεροαρχαϊκής πλαστικής στη Μακεδονία, στο: Σπονδή. Αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Δεσπίνη, Μουσείο Μπενάκη, 12ο παράρτημα (Αθήνα 2020) 163-175
 • Spatial transformations in built public space from the Hellenistic to the Roman era in the Eastern Mediterranean and subsequent receptions of it: The example of the Roman Baths, στο: C. Bobas – A. Muller – P. Petridis (επιμ.), Mondes méditerranéens: perceptions et transformations de l’espace (Bruxelles 2022) 45-60
 • Eικονιστικοί ανδριάντες και πορτρέτα αυτοκρατoρικών χρόνων από την ακρόπολη της Αμφίπολης, στο: Δ. Δαμάσκος – Π. Καραναστάση – Θ. Στεφανίδου- Τιβερίου (επιμ.), Ρωμαϊκή πλαστική στην Ελλάδα: νέα ευρήματα και νέες έρευνες (Θεσσαλονίκη 2022) 265-280
 • Squeezed into a Corner? Living and dying in Roman Orestis/Upper Macedonia, στο: S. Blazevska et al. (επιμ.), Between East and West. Stobi and the cities of the Roman provinces in the Balkans (πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου στους Στόβους, 27- 30.9.2018• υπό εκτύπωση).
Skip to content