Όψεις Δημόσιας Ιστορίας στη σύγχρονη πόλη

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Όψεις Δημόσιας Ιστορίας στη σύγχρονη πόλη

HAC109 Όψεις Δημόσιας Ιστορίας στη σύγχρονη πόλη

Διδάσκουσα: Έλλη Λεμονίδου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στο μάθημα αναλύονται, μέσα από συγκεκριμένους άξονες και παραδείγματα, οι δυνατότητες που προσφέρει ο αστικός χώρος για την ανάδειξη, μελέτη και κατανόηση ποικίλων όψεων της Δημόσιας Ιστορίας. Ειδικότερα, εξετάζονται η έννοια και το περιεχόμενο της Δημόσιας Ιστορίας, η σχέση μεταξύ Ιστορίας, Δημόσιας Ιστορίας και μνήμης, η έννοια του επίμαχου ή/και τραυματικού γεγονότος και η σημασία του για τη διαμόρφωση των αφηγημάτων για το παρελθόν, καθώς και ο ρόλος του αστικού τοπίου ως πεδίου της Δημόσιας Ιστορίας, ιδίως ως προς τη σημασία του για την κριτική προσέγγιση και τη σφαιρική κατανόηση επίμαχων και συγκρουσιακών γεγονότων. Eξετάζονται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της πόλης ως αναλυτικής μονάδας, ως πεδίου συνύπαρξης και σύγκλισης πολλαπλών ταυτοτήτων και ως φορέα της μνήμης σε όλες τις μορφές της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των συστατικών της ταυτότητας της πόλης, της τυπολογίας της μνήμης, καθώς και των βασικών μορφών αποτύπωσης της μνήμης στο αστικό τοπίο. Διερευνώνται, μέσα από την ανάλυση των παραδειγμάτων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων ελληνικών πόλεων, τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που καταγράφονται στον ελληνικό χώρο ως προς τη μελέτη των διαδρομών της μνήμης, της Ιστορίας και της Δημόσιας Ιστορίας στο αστικό τοπίο. Μελετώνται οι σύγχρονες τάσεις στη διεθνή ιστοριογραφία αναφορικά με τη διαχείριση της μνήμης των πόλεων, με άξονα ορισμένα εμβληματικά παραδείγματα (Βερολίνο, Παρίσι, κ.ά.)

Skip to content