Μουσειολογία

EAR706 Μουσειολογία

Διδάσκουσα: Καλή Τζώρτζη | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εστιάζει στη σύγχρονη πραγματικότητα και εξετάζει την εξέλιξη του θεσμού του μουσείου σε χρόνους κοινωνικών αλλαγών και διαφοροποιήσεων. Οικοδομώντας πάνω στις γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, τις οποίες οι φοιτητές απέκτησαν στα προηγούμενα μαθήματα μουσειολογίας, στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση του σύνθετου και διευρυμένου εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου που το μουσείο του 21ου αιώνα καλείται να αναλάβει, και να εξετάσει πώς αυτός επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία του και τις εξωτερικές σχέσεις του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει σε ζητήματα οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα μουσεία, σε συνάρτηση με τις διαφορετικές ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνονται, και ειδικά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εντύπων για σχολικές ομάδες. Εξετάζει πώς τα μουσεία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες – όπως, η ανάγκη πολιτικής εξωστρέφειας και προβολής τους σε διεθνές επίπεδο και, παράλληλα, της ισχυρής σύνδεσής τους με την τοπική κοινωνία – καθώς και στις νέες οπτικές – όπως, τα μουσεία ως «τοπόσημα» και η συμβολή τους στην αστική ανάπτυξη. Αναλύει κύριες προκλήσεις που αναδύονται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ανασυγκρότησης μουσειακών συλλογών, της εκ νέου παρουσίασης ιστοριών και ταυτοτήτων, καθώς και ζητημάτων μουσειακής ηθικής. Βασικό μέρος του μαθήματος αποτελεί αφενός η σύλληψη και σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού σε συνάρτηση με συγκεκριμένους στόχους και ομάδες κοινού και αφετέρου η εκπόνηση εργασίας, μέσα από την οποία οι φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και αναπτύσσουν την ικανότητα διατύπωσης, τεκμηρίωσης και παρουσίασης επιχειρημάτων σε συνάρτηση με τα υπό εξέταση ζητήματα.

Skip to content