Ακαδημαϊκή Φυσιογνωμία

Αρχική / Ακαδημαϊκή Φυσιογνωμία

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 70/7.5.2019, τ. Α, σύμφωνα με το νόμο 4610/2019) και θα ξεκινήσει την εκπαιδευτική του λειτουργία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Προήλθε από το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Τ.Δ.Π.Π.Ν.Τ.), στην ίδια πόλη όπου είχε ιδρυθεί το 2004. Με βάση τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών, που περιέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 (ΦΕΚ 131/07.07.2022 τ. Α), από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (α) το τμήμα Μουσειολογίας συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και οι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 φοιτητές του τμήματος Μουσειολογίας συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών (όπως αναφέρεται και στο σχετικό Οδικό χάρτη), (β) το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας έχει πλέον έδρα την Πάτρα.

Στο Τμήμα θεραπεύονται οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών και σταθερές της διεθνούς έρευνας. Ο πυρήνας του προγράμματος σπουδών απαρτίζεται από μαθήματα που έχουν κατά κύριο λόγο σχέση με την ιστορία και την αρχαιολογία της Μεσογείου, από τα προϊστορικά χρόνια ως και τον 20ό αιώνα. Εξετάζονται σημαντικές πτυχές των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στον χώρο αυτό, με το βάρος να πέφτει στους πολιτισμούς των λαών που κατοίκησαν διαδοχικά τον σημερινό χώρο του ελληνικού κράτους: τους προϊστορικούς πολιτισμούς του Αιγαίου, τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό, τον ρωμαϊκό, τον βυζαντινό, τον ενετικό, τον οθωμανικό, και τον νέο ελληνικό.

Δεδομένου ότι το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας προέρχεται από ένα προγενέστερο Τμήμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του και μαθήματα τα οποία δεν είναι αυτονόητο ότι θα προσφέρονταν σε παλαιότερα αντίστοιχα Τμήματα στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα προσφέρονται και μαθήματα μουσειολογίας, πολιτισμικής διαχείρισης, δημόσιας αρχαιολογίας, όπως και αρχαιολογίας του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή μαθήματα τα οποία θεραπεύουν πιο σύγχρονες πτυχές της έρευνας και της επαγγελματικής απασχόλησης στα πεδία της αρχαιολογίας και της ιστορίας. Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, καινοτομία και σημαντική προσθήκη στο πρόγραμμα είναι η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με ψηφιακά μέσα, τα οποία συμβάλλουν στην καταγραφή, προστασία, και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος το οποίο μελετούν οι δύο αυτές επιστήμες. Η χρήση ψηφιακών μέσων στις ανθρωπιστικές επιστήμες (digital humanities) αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και διάδοση τα τελευταία χρόνια διεθνώς.

Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Κεντρικός πυρήνας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι ένας αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές στα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους και τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των προσφερομένων γνωστικών πεδίων του Τμήματος. Στα δύο επόμενα έτη οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση σπουδών συνδυάζοντας υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης με μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Επιπλέον υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών.

Το ετήσιο εκπαιδευτικό έργο διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό και στο κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου είναι έξι, με φόρτο εργασίας ίσο με 30 διδακτικές μονάδες (ΕCTS). Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και οι ημερομηνίες των εξετάσεων, καθορίζονται από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο αριθμός των κατά έτος εισακτέων στο Τμήμα και ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια.

Skip to content