Διδακτορικό Δίπλωμα

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Διδακτορικό Δίπλωμα

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1416/15.04.2020, τ. Β).

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στα πεδία της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας.

Το διδακτορικό δίπλωμα φέρει τίτλο ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017
 • Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης σε μία εκ των τεσσάρων ευρωπαϊκών γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Τα άτομα που ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα υποβάλλουν κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα παρακάτω:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π (για πτυχιούχους της αλλοδαπής)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Τεκμηριωμένη ερευνητικά και βιβλιογραφικά ερευνητική πρόταση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες, η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
 • Συστατική επιστολή από Καθηγητή ή Λέκτορα Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της αλλοδαπής ή από ερευνητή Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική
 • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών σχετικής ερευνητικής ή/και συγγραφικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)
 • Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΕΠΔΣ), η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Το γενικό κριτήριο σύμφωνα με το οποίο κρίνονται οι αιτήσεις για εγγραφή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος είναι η προοπτική του αιτούντος για μακροπρόθεσμη και παραγωγική ερευνητική ενασχόληση με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύονται από το Tμήμα.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή υποψηφίων σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα 8 (οκτώ) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που υποψήφιοι διδάκτορες δικαιολογημένα απουσιάζουν από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου και εφόσον έχει εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Συμπληρωματικό υλικό

Skip to content