Βυζαντινή Αρχαιολογία I

YAR105 Βυζαντινή Αρχαιολογία I

Διδάσκων: Ιωάννης Θεοχάρης (προσωρινός διδάσκων για 2020-21) | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές θεματικές της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης με αναφορά στην κοσμική, εκκλησιαστική και ταφική τέχνη, στην εξέλιξη και τη διαδόση της χριστιανικής εικονογραφίας και τη συγκρότηση του εικονογραφικού προγράμματος των εκκλησιών, στην εκκλησιαστική και κοσμική αρχιτεκτονική από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και την Άλωση, στη ζωγραφική των εικόνων, των ψηφιδωτών και των χειρογράφων με εικονογράφηση και την εικονομαχική κρίση, στα αντικείμενα της μικροτεχνίας και την τοπογραφία του βυζαντινού κόσμου.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ, DELVOYE CHARLES (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053761)
  2. Εισαγωγή στη Βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική, Lyn Rodley (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12921665)
Skip to content