Αρχαία Ιστορία Ι

YIS201 Αρχαία Ιστορία Ι

Διδάσκων: Ανδρέας Μοράκης (προσωρινός διδάσκων για 2020-21) | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν στην Ιστορία της περιόδου, όπως η εμφάνιση της πόλεως ως μορφής πολιτειακής οργάνωσης, ο κόσμος των ομηρικών επών, ο αποικισμός, το φαινόμενο της τυραννίας, η Αθήνα και η Σπάρτη, η πολιτική τους οργάνωση και και οι ιδιαιτερότητές τους, η επέκταση του βασιλείου των Λυδών και εν συνεχεία των Αχαιμενιδών και οι συνέπειες για τον αρχαϊκό κόσμο, τα Μηδικά,η Πεντηκονταετία, η Αθηναϊκή Ηγεμονία, ο Πέλοποννησιακός πόλεμος, η ηγεμονία της Σπάρτης και εν συνεχεία των Θηβών και ο καταλυτικός ρόλος του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Ιστορία του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, Lefèvre François (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59360878)
  2. ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2.000-31 π.Χ.), MOSSE CLAUDE, SCHNAPP-GOURBEILLON ANNIE (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053735)
Skip to content