Λογική και Υπολογισμός

EDG803 Λογική και Υπολογισμός

 

Ιστότοπος μαθημάτων

Ο όρος λογική αναφέρεται στην παραγωγή και διαχείριση προτάσεων, δηλαδή δηλωτικών φράσεων που μπορεί να είναι είτε αληθείς είτε ψευδείς. Η λογική αποτελεί τη βάση του μαθηματικού και του αυτοματοποιημένου συλλογισμού και, αρχικά, αναπτύχθηκε με συστηματικό τρόπο από τον Αριστοτέλη πριν περίπου 2.500 χρόνια.

Ο όρος υπολογισμός (computation) αναφέρεται σε οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών, από την ανθρώπινη σκέψη μέχρι απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς (calculation). Ο υπολογισμός είναι διαδικασία που ακολουθεί κάποιο καλά ορισμένο μοντέλο και μπορεί να εκφραστεί με έναν αλγόριθμο. Στη θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών, ο υπολογισμός αποτελεί βασική έννοια για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει με υπολογιστικό τρόπο.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζουμε βασικές λογικές πράξεις και στοιχεία προτασιακού λογισμού, μεθόδους αποδείξεων και στρατηγική, τρόπους κατηγοριοποίησης προβλημάτων σε εύκολα και δύσκολα με βάση την υπολογιστική τους δυσκολία, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά δημοφιλή προβλήματα που είναι υπολογιστικά δύσκολά (π.χ., χρονοπρογραμματισμός, κάλυψη συνόλων, χρωματισμός κτλ) καθώς και μεθόδους για την κατά προσέγγιση επίλυσή τους.

Το μάθημα συνεισφέρει στην εξοικείωση με τον «υπολογιστικό τρόπο σκέψης» (computational thinking) και στη δημιουργία του αναγκαίου υποβάθρου για αξιοποίηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων από την περιοχή της επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών στη μελέτη ζητημάτων στο πεδίο της σύγχρονης ιστορίας-αρχαιολογίας.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Η ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, B. Christian, T. Griffiths (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86193640)
  2. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ, K. Rosen (Επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Παναγιώτης Μποζάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77106820)
Skip to content