Δημόσια Αρχαιολογία

EAR605 Δημόσια Αρχαιολογία

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Πάντζου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στις αρχές και τη μεθοδολογία της Δημόσιας Αρχαιολογίας και να τους προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο πάνω στο επιστημονικό αυτό πεδίο. Το μάθημα αποβλέπει στη διερεύνηση της σχέσης της Αρχαιολογίας με το κοινό, της κοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά και στη μελέτη της παιδαγωγικής, πολιτικής και κοινωνικής διάστασης της αρχαιολογικής πρακτικής και έρευνας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των παραδόσεων εξετάζονται ζητήματα όπως:

  • Η πολιτική διάσταση της Αρχαιολογίας.
  • Ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός της ρόλος.
  • Η σημασία της ευαισθητοποίησης και εμπλοκής του κοινού (επισκεπτών, τοπικών κοινωνιών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων) στην προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών.
  • Η συμβολή των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στην ανάπτυξη και βελτίωσης της σχέσης κοινού, τοπικών κοινωνικών και αρχαιολογίας.

Πέρα από τις παραδόσεις του μαθήματος, τις πρακτικές ασκήσεις και τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικούς οργανισμούς της περιοχής, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη δική τους δράση ευαισθητοποίησης για το κοινό.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει:

  • να έχουν κατανοήσει τις αρχές, μεθόδους και βασικά ζητήματα της Δημόσιας Αρχαιολογίας,
  • να έχουν κατανοήσει τα οφέλη και προκλήσεις της εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών και του κοινού στην αρχαιολογία και τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έρευνα κοινού με τη χρήση ερωτηματολογίων,
  • να είναι εξοικειωμένοι με τη μεθοδολογία και τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού,
  • να έχουν συνεργαστεί στο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας δράσης ευαισθητοποίησης.
Skip to content