Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολών Κοινωνικών Επιστημών, Τμημάτων Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πληροφορικής, καθώς και κάτοχοι πτυχίων άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ με σπουδές σχετικές προς το περιεχόμενο και τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των Πόλεων» (Master in Contemporary Approaches to the History and the Archaeology of Cities).

Διδακτορικό Δίπλωμα

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος.

Skip to content