Αλγόριθμοι και πολιτισμική τεχνολογία

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Αλγόριθμοι και πολιτισμική τεχνολογία

EDG503 Αλγόριθμοι και πολιτισμική τεχνολογία

Διδάσκων: Δημήτρης Κουκόπουλος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις γνωστικές περιοχές των αλγορίθμων και της πολιτισμικής τεχνολογίας. Στόχοι του μαθήματος είναι: (i) η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα που αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο των αλγορίθμων, (ii) η απόκτηση από τους φοιτητές γνώσεων σχετικών με τους βασικούς άξονες της πολιτισμικής τεχνολογίας, και (iii) η γνωριμία των φοιτητών με αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων στο χώρο της πολιτισμικής τεχνολογίας. Οι φοιτητές εισάγονται σε βασικές τεχνικές σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων, αναλύονται διεξοδικά οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτισμικής τεχνολογίας και παρουσιάζονται αλγόριθμοι επίλυσης κλασικών προβλημάτων του χώρου της πολιτισμικής τεχνολογίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων.
  • Έχει γνώση των εργαλείων και μεθοδολογιών σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραμματισμού που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί.
  • Έχει γνωρίσει κλασικούς αλγόριθμους επίλυσης βασικών προβλημάτων διαχείρισης δεδομένων και πολιτισμικής τεχνολογίας.
  • Είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναλύσει κατάλληλους αλγόριθμους επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν στο χώρο της διαχείρισης πολιτισμικών περιβαλλόντων.
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του σε μικρές ομάδες για να σχεδιάσουν και να αναλύσουν αλγορίθμους για ενδεικτικά προβλήματα πολιτισμικής τεχνολογίας.
Skip to content