Νεολιθικός Πολιτισμός

EAR707 Νεολιθικός Πολιτισμός

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εμβαθύνει στους πολιτισμούς της Νεολιθικής εποχής (~9000-3000 π.Χ.). Παρουσιάζεται η αρχή της Νεολιθικής στη Μέση Ανατολή και οι διαδικασίες που οδήγησαν στη μόνιμη κατοίκηση, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Περιγράφεται η εξάπλωση του νεολιθικού τρόπου ζωής και γίνεται αναφορά σε σημαντικές θέσεις τις Ανατολίας, της Κύπρου και της Συρο-παλαιστίνης. Στον Ελλαδικό χώρο παρουσιάζονται οι νεολιθικές εγκαταστάσεις, δίνοντας έμφαση στην αρχιτεκτονική και τον υλικό πολιτισμό (εργαλεία, κεραμική, ειδώλια, κόσμηση). Ακόμη, προσεγγίζεται η έννοια της κοινότητας και του νοικοκυριού ως βασικά συστατικά της νεολιθικής κοινωνίας και δίνονται στοιχεία για τα δίκτυα ανταλλαγής της περιόδου. Θίγονται τα προβλήματα της έρευνας κατά την Τελική Νεολιθική και περιγράφεται συνοπτικά η μετάβαση στην εποχή του Χαλκού.

 • Νεολιθική εποχή. Βασικές έννοιες
 • Το μεσολιθικό υπόβαθρο
 • Ο νεολιθικός τρόπος παραγωγής
 • Οργάνωση και χρήση του χώρου στην Αρχαιότερη Νεολιθική
 • Υλικός πολιτισμός στην Αρχαιότερη Νεολιθική
 • Οργάνωση και χρήση του χώρου στην Μέση Νεολιθική
 • Υλικός πολιτισμός στη Μέση Νεολιθική
 • Οργάνωση και χρήση του χώρου στην Νεότερη Νεολιθική
 • Υλικός πολιτισμός στη Νεότερη Νεολιθική
 • Τελική Νεολιθική και μετάβαση στην Εποχή του Χαλκού
 • Οικονομία, σχέσεις και ανταλλαγές
 • Θρησκεία και Ιδεολογία

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Νεολιθικός πολιτισμός, Δημ. Ρ. Θεοχάρης (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59376247)
 2. Νεολιθικός πολιτισμός, Καραλή Ιουλία (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12759389)
 3. Πριν από την ιστορία., Τουλούμης Κοσμάς (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 5772)
Skip to content