Οικονομική Ιστορία

EIS609 Οικονομική Ιστορία

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει με κατανοητή μορφή της βασικές εξελίξεις της οικονομικής ιστορίας τη περίοδο 18ου—20ου αιώνα. Το μάθημα καλύπτει κεντρικά θέματα που απασχολούν τη παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομική ιστορία από τη Βιομηχανική Επανάσταση έως της μέρες της. Μεταξύ των ζητημάτων που θα συζητηθούν είναι η διαδικασία της εκβιομηχάνισης, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η μετάβαση στην οικονομία των υπηρεσιών, οι αλλαγές στη τεχνολογία, η ψηφιακή επανάσταση, η επίδραση των ΜΜΕ και η ανάπτυξη της χρημαστικοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξέλιξη των παραγωγικών μοντέλων, της συμπεριφοράς, του πολιτισμικού περιβάλλοντος και των οικονομικών συστημάτων στη μακροοικονομική και μικροοικονομική με έμφαση στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, του διεθνούς εμπορίου, των εμπορικών και συναλλαγματικών ενώσεεων της η Ευρωπαϊκή Ενωση, στην ανάπτυξη σημαντικών παγκοσμιων θεσμών της το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τη συμφωνία του Μπρέτον-Γούντς, τη Διεθνή Τράπεζα, το Διεθνή Εμπορικό Οργανισμό και της θεσμούς καθώς και των χρηματοοικονομικών κρίσεων της αυτών του 1930 και του 2008. Παράλληλα, θα συζητηθούν συνδυαστικά και οι εξελίξεις στη ιστορία οικονομικών θεωριών για την ανάλυση της οικονομικής ισοτορίας καθως και οι κοινωνικέ, θεσμικές και πολιτικές αλλαγές που συντελέστηκαν την ίδια περίοδο τόσο στο διεθνές περιβάλλον όσο και στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη μνεία δίδεται σε οικονομικά ζητήματα που βοηθούν στη κατανόηση µία διευρυμένης εικόνας των μακροπρόθεσμων τάσεων και εξελίξεων όσον αφορά την οικονομική πτυχή της πολιτιςµικής διαχείρισης και στην ευκαιρία εμβάθυνσης σε εξειδικευµένα θέµατα οικονομικής ανάλυσης πολιτιςµικών αγαθών στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και στο τρόπο που αυτά διαφέρουν από τα τυποποιημένα αγαθά.

Skip to content