Μπαρτζώκα Αλεξάνδρα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραφείο: X.xx (Ώρες γραφείου: Πέμπτη, 18.00-20.00, Παρασκευή, 12.00-13.00)

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Σπουδές

 • Πτυχίο, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Αρχαία Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Paris-Nanterre (2014) (Διδακτορική Διατριβή: Le tribunal de l’Héliée. Justice et Politique dans l’Athènes du VIe au IVe siècles avant J.-C.Το δικαστήριο της Ηλιαίας. Δικαιοσύνη και Πολιτική στην Αθήνα από τον 6ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ.)
 • Βιογραφικό σημείωμα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου: αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική εποχή
 • Πολιτική και πολιτειακή ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής Αθήνας
 • Ιστορία αρχαίου ελληνικού δικαίου
 • Πολιτική και δικαιοσύνη στις πόλεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου
 • Η «αλλαγή» ως έννοια και ιστορικό φαινόμενο στις ελληνικές πόλεις της αρχαϊκής και κλασικής εποχής

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Μονογραφία 

 • Le tribunal de l’Héliée. Justice et Politique dans l’Athènes du VIe au IVe siècles avant J.-C., Bruxelles: P.I.E. Peter Lang, 2018.

Συλλογικοί τόμοι

 • Μ. Αναγνώστου-Μήτση – Α. Μοράκης – Α. Μπαρτζώκα, Μνήμης Χάριν. Πρακτικά Ημερίδας για τον Νίκο Μπιργάλια. Πελοπόννησος: ο τόπος και οι προσλήψεις, Αθήνα: Πατάκης, 2021.
 • G. Cuniberti – G. Daverio-Rocchi – J. Roy – A. Bartzoka, Great is the power of the sea (Historika V), Turin: Università degli Studi di Torino, 2016.

Άρθρα

 • Τὸ συνέδριον τῶν θεσμοθετῶν. Παρατηρήσεις επί των αρμοδιοτήτων των θεσμοθετών της Αθήνας του 4ου αιώνα π.Χ., in Μ. Γιούνη (επιμ.), Δίκαιο και Ιστορία 4, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2019, 35-51.
 • Being a Heliast During the 6th century B.C.? Remarks on the Existence of the People’s Court in Archaic Athens, in C. Graml – A. Doronzio – V. Capozzoli (επιμ.), Rethinking Athens before the Persian Wars. Proceedings of the International Workshop at the Ludwig-Maximilians-Universität München (Munich, 23rd-24th February 2017), München: Utzverlag, 2019, 225-238.
 • The poleis at the centre: Attribution of divine honors to living monarchs? The case of Amyntas III and Philip II, in Ch. Dunn – E. Koulakiotis (επιμ.), Political Religions in the Graeco-Roman World. Discourses, Practices and Images, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2019, 64-86.
 • Les dispositifs judiciaires des Cyclades à l’époque classique et la question de leur indépendance, Ktema 43, 2018, 133-153.
Skip to content