Διαδικασία διαγραφής φοιτητών

Φοιτητές που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση διαγραφής (μορφή doc), η οποία θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, και να την αποστείλουν σε φάκελο υπόψη της Γραμματείας του Τμήματος, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας
Γραμματεία
(Παλαιό Μουσικό Σχολείο, Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς)
Σεφέρη 2,
30100, Αγρίνιο

Στο φάκελο θα πρέπει επιπλέον να περιέχονται:

  1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. πρωτότυπη ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ),
  3. κάρτα σίτισης,
  4. κάρτα βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω, είναι απαραίτητη η υποβολή υπογεραγραμμένου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης όπου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

  • Δεν έχω στην κατοχή μου Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, λόγω:………………
  • Δεν μου έχει χορηγηθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών* κάρτα σίτισης και κάρτα βιβλιοθήκης.
  • Δεν έχω καμία εκκρεμότητα με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών ούτε με το ηλεκτρονικό σύστημα Εύδοξος.

Το αποφοιτήριο αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση διαγραφής.

Σημείωση: Τα ανωτέρω έγγραφα να φέρουν απαραιτήτως την υπογραφή των αιτούντων.

 

Skip to content