Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020, ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για τη διδασκαλία του μαθήματος «Π601 Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος–20ός αιώνας)» στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ: ΩΗΘΗ469Β7Θ-ΜΛΑ).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο και στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/el/node/9158

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29 Απριλίου 2020

Skip to content