Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: δικαιολογητικά και διαδικασία συμμετοχής

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 11 Νοεμβρίου 2020 στο email: secr-ha@upatras.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (μορφή pdf – μορφή doc)
  • Αντίγραφο Πτυχίου-Διπλώματος ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου-Διπλώματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου-Διπλώματος.Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι οι ακόλουθες:

  • Ιστορία
  • Αρχαιολογία
  • Ψηφιακός Πολιτισμός

Η σχετική ύλη είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3frNipJ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με το νόμο, τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content