Κατατακτήριες εξετάσεις 2022-23: αιτήσεις συμμετοχής (14-20.11.2022)

Ανακοινώνεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 14.11.2022 έως και 20.11.2022 στο email της γραμματείας: secr-ha@upatras.gr

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αίτηση συμμετοχής [αρχείο doc] [αρχείο pdf]
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Τηλ: 2610962885-6, 2610962997-99, email: secr-ha@upatras.gr

Skip to content