Επαγγελματικές Προοπτικές

Αρχική / Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση με μαθησιακά αποτελέσματα και απόκτηση δεξιοτήτων που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επίσης, παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους πτυχιούχους ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για:

  • την αναγνώριση της ιστορικής εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας διαχρονικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της ανά εποχή και πολιτισμό,
  • τη γνώση σχετικά με την αρχαιολογία του μεσογειακού χώρου ανά εποχή, όπως αυτή αποκτάται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στο αρχαιολογικό πεδίο,
  • την προστασία, διατήρηση και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος που εξετάζουν οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας με την επιπλέον απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς. Ειδικότερα, μπορούν:

  • να εργαστούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ιστορικά αρχεία, ιδιωτικά μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές, κ.λπ.
  • να εργαστούν σε Ερευνητικά κέντρα και Οργανισμούς
  • να στελεχώσουν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
  • να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση και ως εκπαιδευτές στη μη τυπική, άτυπη και δια βίου εκπαίδευση
Skip to content