Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

EAR506 Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Διδάσκων:

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει συστηματικά το συνδυασμό συμπεριφορικών, οργανωτικών και συχνά πολιτισμικών επιδράσεων, συστήματων και δεξιοτήτων για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων του πολύπλοκου, αβέβαιου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Κατά δεύτερο λόγο, να αναλύσει με διεπιστηµονική προσέγγιση ζητήματα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και συμπεριφορικών και οργανωτικών προσεγγίσεων και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου. Ειδικότερα, το µάθηµα συνεισφέρει στην απόκτηση, από τη µεριά των φοιτητών, γνώσεων και δεξιοτήτων στον τοµέα της διοίκησης πολιτισμικών μονάδων και οργανισµών -στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται ζητήµατα τα οποία αφορούν τις οργανωτικές και λειτουργικές ευθύνες της διοίκησης, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και παραγωγικότητας, τη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών και τη διαχείριση πληροφοριών με τη χρήση περιπτωσιολογικών μελετών και παραδειγμάτων από το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερh έμφαση δίδεται στη συμπεριφορική ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής των πολιτισμικών μονάδων και οργανισμών.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  • να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της οργάνωσης και διοίκησης πολιτισμικών μονάδων
  • να έχουν κατανοήσει βασικά πρακτικά ζητήματα των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται ως πολιτισμικές μονάδες
  • να έχουν κατανοήσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό, στην επιχειρηματικότητα, στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στην ηγεσία και στη καινοτομία
  • να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών τα οποία παράγονται απο πολισμικές μονάδες που δραστηριοποιούνται ως επιχειρήσεις και πολιτισμικούς οργανισμοί.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content