Βυζαντινή Φιλολογία

YPH305 Βυζαντινή Φιλολογία

Διδάσκων: Ιωάννης Δημητρακόπουλος (για το χειμερινό εξάμηνο 2020)

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα στα κείμενα που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (330-1453). Μέσα απο τα κείμενα εξετάζονται πτυχές του βυζαντινού βίου, της θρησκείας, και της φιλοσοφίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί τη σημασία της βυζαντινής λογοτεχνίας για τη βυζαντινή ιστορία και τον πολιτισμό

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content