Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (11ος-16ος αιώνας)

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (11ος-16ος αιώνας)

EIS504 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (11ος-16ος αιώνας)

Διδάσκων:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές πτυχές της ιστορίας του ύστερου δυτικού μεσαίωνα, μία πρώτη γνώση της κατηγοριοποίησης των πηγών, καθώς και μία πρώτη κριτική αποτίμηση της σημασίας θεσμών και γεγονότων που αναλύονται κατά τις παραδόσεις. Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα:

  • θα κατανοήσουν τις διάφορες ιστοριογραφικές ερμηνείες σχετικά με τον ύστερο Μεσαίωνα,
  • θα γνωρίζουν με ποιον τρόπο προσεγγίζονται και αναλύονται οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς πηγές σχετικά με την περίοδο.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content