Μάρκετινγκ Πολιτισμικών Μονάδων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Μάρκετινγκ Πολιτισμικών Μονάδων

EAR806 Μάρκετινγκ Πολιτισμικών Μονάδων

Διδάσκων:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη βασική πρόκληση του μάρκετινγκ σήμερα: να δημιουργήσει ζωντανές, διαδραστικές κοινότητες των καταναλωτών που κάνουν τα προϊόντα και εμπορικά σήματα ένα μέρος της καθημερινής τους ζωής. Παρουσιάζονται θεμελιώδεις έννοιες και αρχές μάρκετινγκ εντός ενός καινοτόμου αναλυτικού πλαισίου που χρησιμοποιεί τις προτιμήσεις του πελάτη και τη τιμή των αγαθών. Το πλαίσιο αυτό βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ των πολιτισμικών μονάδων.. Ιδιαίτερα, αναλύεται ο σημαντικός ρόλο που παίζει η τεχνολογία στη σύγχρονη αγορά, η τμηματοποίηση της αγοράς, η στόχευση, η τοποθέτηση, η περιουσιακή αξία της επωνυμίας και των αγαθών προβολής, η ανάλυση της αξίας για τον πελάτη, το μάρκετινγκ με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα δίκτυα αξίας και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε δραστηριότητες όπως οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ καθώς και νέες μορφές επικοινωνίας, όπως το μάρκετινγκ εμπειριών, το ψυχαγωγικό μάρκετινγκ, οι στοχευμένες δημόσιες σχέσεις ως μέσου μάρκετινγκ και η έγκριση αγαθών από αξιόπιστες και αναγνωρίσιμες πηγές.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content