Δικτυακά περιβάλλοντα και πολιτισμός Ι

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Δικτυακά περιβάλλοντα και πολιτισμός Ι

EDG601 Δικτυακά περιβάλλοντα και πολιτισμός Ι

Διδάσκων: Δημήτρης Κουκόπουλος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη της αποδοτικής χρήσης των τεχνολογιών δικτύωσης σε πολιτισμικά περιβάλλοντα, η ανάλυση κρίσιμων θεμάτων ποιότητας υπηρεσιών δικτυακών περιβαλλόντων που αφορούν τη διακίνηση πολιτισμικής πληροφορίας και η παρουσίαση συγκεκριμένων σεναρίων ψηφιακών πολιτισμικών υπηρεσιών. Ο φοιτητής μέσω του μαθήματος θα έρθει σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία αποδοτικής διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό και το Διαδίκτυο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των δικτυακών περιβαλλόντων που σχετίζονται με την παροχή ψηφιακών πολιτισμικών υπηρεσιών.
  • Έχει μυηθεί σε συγκεκριμένα προβλήματα των δικτυακών περιβαλλόντων που χρησιμοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού και των λύσεων που έχουν δοθεί σε αυτά.
  • Γνωρίζει συγκεκριμένα εργαλεία διαχείρισης δικτύων και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την αποδοτική διακίνηση πολιτισμικών δεδομένων σε ένα δικτυακό περιβάλλον.
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του σε μικρές ομάδες για να μελετήσουν λύσεις σε ενδεικτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα δικτυακό περιβάλλον παροχής πολιτισμικών υπηρεσιών.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content