Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών: α) στη Γενική Συνέλευση, β) στην Κοσμητεία και γ) στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών.

Παρακαλούμε όπως υποδείξετε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους εκπροσώπους σας, με τους αναπληρωτές τους, α) στη Γενική Συνέλευση, β) στην Κοσμητεία και γ) στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με ετήσια θητεία από 1.12.2021 έως 30.11.2023.

Σχετικό έγγραφο:18677-8.10.2021 [pdf]

Skip to content