Ανακοίνωση σχετικά με μερική φοίτηση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1/2023 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών η οποία έλαβε υπ’ όψη:

1) Το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 4957/21.07.2022, τεύχος Α΄, αρ. Φύλλου 141 – Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις

2) Το ΦΕΚ 7124/31.12.2022 – Τεύχος Β΄– Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄3899/2019) – «10. Οι φοιτητές α’ κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα υπαγωγής σε καθεστώς μερικής φοίτησης, κατόπιν υποβολής αίτησης στο Τμήμα φοίτησής τους κατά την έναρξη ακαδημαϊκού εξαμήνου, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, 74116 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 7124/31.12.2022 β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της οικείας Σχολής, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης Τμήματος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: Περίπτωση α) αντίγραφο Σύμβασης έργου ή εργασίας, είτε Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο φοιτητής/τρια εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η, ή Βεβαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης. Περίπτωση β) ενιαία Ιατρική Γνωμάτευση που να έχει εκδοθεί από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή Έκθεση αξιολόγησης – Γνωμάτευση από Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Περίπτωση γα) Βεβαίωση ή υπουργική απόφαση εγγραφής του φοιτητή/ τριας με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περίπτωση γβ) Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συμμετοχής του φοιτητή/τριας σε κάποιον από του προαναφερόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές αυτοί δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών. Στον Κανονισμό Σπουδών Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικοί κανόνες δήλωσης για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή η ανώτατη διάρκεια φοίτησης».

3) Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων τα οποία μπορεί να επιλέγει κάθε φοιτητής μερικής φοίτησης ορίζονται στο ήμισυ του αριθμού των μαθημάτων που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας.

4) Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και το πέρας της δεύτερης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου.

______________________________________

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf

Skip to content