Αρχαιολογία του τοπίου

EAR601 Αρχαιολογία του τοπίου

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη των τοπίων ως συστατικό στοιχείο του πολιτισμικού φαινομένου. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι τρόποι αλληλεπίδρασης των κοινωνικών ομάδων με το περιβάλλον τους, παρουσιάζονται θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη και την ανάλυση του τοπίου, ενώ γίνεται αναφορά σε τεχνικές και ψηφιακά εργαλεία για την ανάλυση, την ανασύνθεση, την ερμηνεία και τη διαχείριση της χωρικής διάστασης του τοπίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση:

  • να κατανοήσουν τη σημασία της έννοιας του τοπίου στην αρχαιολογία,
  • να αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τον οποίους μια συγκεκριμένη κοινωνία αλληλεπιδρά με το χώρο,
  • να αντιλαμβάνονται το τοπίο ως ένα πολιστισμικό παλίμψηστο,
  • να γνωρίζουν βασικές έννοιες, προσεγγίσεις και ερμηνείες που στηρίζουν την αρχαιολογία του τοπίου,
  • να αξιολογήσουν τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση τοπίων στην αρχαιολογία,
  • να αξιολογήσουν κριτικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την αρχαιολογική μελέτη του τοπίου,
  • να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα ως προς τις πολιτισμικά συγκεκριμένες πτυχές της δικής τους σκέψης και συμπεριφοράς,
  • να αντιληφθούν ότι η χρήση συγκεκριμένων αναλυτικών μεθόδων συνήθως εντάσσεται σε ευρύτερα θεωρητικά πλαίσια.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Το πολιτισμικό τοπίο, Τερκενλή Θεανώ Σ. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30471)
  2. Η αντίληψη του περιβάλλοντος, Tim Ingold (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33154500)
Skip to content