Ανασκαφή στην Αμφίπολη

Τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί η ανασκαφή του Τμήματος στην Αμφίπολη (amphipolisproject.org) με τη συμμετοχή μικρού αριθμού φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες θα χωριστούν σε δύο ομάδες ανά δεκαπενθήμερο. Θα επιλεγούν κατόπιν αίτησης φοιτητές/ήτριες με μοναδική προϋπόθεση να έχουν περάσει τουλάχιστον ένα μάθημα μου.  Εντός του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την επίλυση αποριών. Αιτήσει γίνονται δεκτές έως τις 30/5 στο ddamaskos@upatras.gr.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Δαμάσκος

Skip to content